Waar staat de Wierde voor?

Het team van de Wierde heeft 3 kernwaarden bepaald, waar vanuit gedragsverwachtingen worden opgesteld.
De 3 kernwaarden zijn:

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen zodat als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.

Om dit leerproces te ondersteunen heeft de Wierde gekozen voor B6-4all. B6-4all is een schoolbrede aanpak, waarbij leerlingen gestimuleerd worden zich positief te gedragen met als gevolg dat zij zich veilig voelen en zich daardoor beter kunnen ontplooien. Door het werken volgens B6-4all wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Voor de Wierde betekent B6-4all: een positieve, veilige, sociale en voorspelbare school omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Identiteit

De Wierde is een Protestants Christelijke basisschool. De bijbel en het christendom hebben door de eeuwen heen vele sporen achtergelaten in onze cultuur en maatschappij. We merken dat in bijv. kunst, taalgebruik, wetgeving, muziek, feestdagen en het onderwijssysteem. Begrippen als rechtvaardigheid, milieubeheer, naastenliefde en verantwoordelijkheid worden aan de hand van bijbelverhalen en hedendaagse teksten behandeld en uitgediept. We praten, vertellen, luisteren, tekenen, zingen, doen toneelstukjes e.d. passend bij de verhalen

Voorbereiden op de samenleving

De basisschool is, na het gezin, de plek waar kinderen kennis maken met de normen en waarden in onze samenleving. We zien het dan ook als een belangrijke taak uw kind te leren omgaan met de medemens, het dier, de natuur, het milieu in de ruimste zin van het woord. Ten opzichte van andere culturen willen we de kinderen leren om iedereen te accepteren en te respecteren zoals hij of zij is. Binnen de groepen trachten we zo goed mogelijk in te spelen op gewoontes en gebruiken binnen een andere cultuur. Met het leren van 21st century skills op weg naar een professionele leer- en leefgemeenschap.

Voorbereiding op het voortgezet onderwijs

Elk kind brengt acht jaar lang en vijf dagen per week vele uren op school door. Dat vraagt om een prettige en leerzame schooltijd. We streven er naar dat, wanneer kinderen in groep 8 onze school verlaten, ze het volgende bereikt hebben


Zin in onderwijs
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.