Medezeggenschapsraad

Iedere school kent een Medezeggenschapsraad. Zoals de naam al aangeeft heeft dit orgaan medezeggenschap over het door de school te voeren beleid. Te denken valt hierbij aan kwaliteitsbewaking van het onderwijs, financiële keuzes, allerlei protocollen, groepsindeling, personeelsbeleid. In de MR zijn de ouders en het personeel gelijkelijk vertegenwoordigd. In de MR van de Wierde zitten van beide geledingen 3 personen. De MR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Het werk van de MR is gebaseerd op afspraken met de schooldirectie die zijn vastgelegd in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement.

Hoe werkt de MR van de Wierde

De MR van de Wierde werkt volgens een jaarplan. In dit plan staan alle onderwerpen die volgens het reglement aan de orde moeten komen ingepland voor één van de vergaderingen. Dit zijn vaste punten die ieder jaar aan de orde moeten komen. Los van die vaste punten kiest de MR ieder jaar een aantal onderwerpen uit die men wil verdiepen. In één of twee vergaderingen wordt de huidige situatie van het onderwerp besproken, worden er verbetervoorstellen gedaan en worden er afspraken gemaakt over de uitvoering van de verbeteringen. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld gekeken naar de communicatie van de MR met de achterban. Als gevolg van deze discussie is er een communicatieplan opgesteld. Op deze wijze levert de MR een bijdrage aan de continue verbeteringen van de Wierde


Wat doet de MR voor u?

De MR is uw stem in het beleid van de school. Zijn er beleidsonderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR dan kan dat. Neemt u dan contact op met 1 van de leden van de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Ook dan kunt u contact opnemen met een van de MR leden, via mr@dewierde.nl. De notulen van de MR zijn op school in te zien.

Wie zitten er in de MR?

Gerrieke de Groot – Ouder
Lars Eisen – Ouder
Elif Dusuktas – Ouder
Rosalie Willemsen – Personeel
Marjon Veltink – Personeel
Aly Siemerink – Personeel


Vergaderingen MR

De MR vergadert in het schooljaar 23/24 op de volgende data:
11 oktober 20:00 uur
29 november 20:00 uur
17 januari 20:00 uur
6 maart 20:00 uur
17 april 20:00 uur
19 juni 20:00 uur

Zin in onderwijs
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.